Eva Luna Lifestyle Privacy Statement

Jouw privacy is heel belangrijk voor Eva Luna Lifestyle. Daarom hebben wij een beleid ontwikkeld om jouw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. In dit Privacy Statement geven wij aan welke persoonsgegevens Eva Luna Lifestyle van jou verzamelt, op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt en van welke rechten je gebruik kan maken.

 

Wie is Eva Luna Lifestyle?

Deze website is onderdeel van Eva Luna Lifestyle

St. Antonielaan 288
6821GN Arnhem
Nederland

KvK: 64951359

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: “AVG”) in werking. Eva Luna Lifestyle dient in overeenstemming met deze verordening te opereren. De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “Autoriteit”) ziet toe op de naleving van de AVG. Bij de Autoriteit kunt u terecht voor meer algemene informatie over de AVG en het indienen van klachten ten aanzien van inbreuken op uw privacy. Meer informatie over de Autoriteit kunt vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Persoonsgegevens

Eva Luna Lifestyle gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. U kunt hierbij onder andere denken aan:

het verlenen van toegang tot deze website (Eva Luna Lifestyle.nl) hierna: “website” en de daarop aangeboden diensten, waaronder in ieder geval begrepen:

• het contact formulier;
• het offerte-aanvraag formulier
• de commentaarfunctie bij publicaties op de website;
• het plaatsen van bestellingen via de website;
• het plaatsen van artikelen en bijdragen op de website;
• de verkoop en levering van producten en diensten door Eva Luna Lifestyle;
• het voeren van een verkoopadministratie;
• de opbouw en beheer van een bestand van klanten en geïnteresseerden;
• het versturen van een nieuwsbrief;
• het voeren van persoonlijke e-mailcorrespondentie (bijvoorbeeld e-mailcorrespondentie over een door u gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
• het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via email, sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook)

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Eva Luna Lifestyle en haar eventuele medewerkers. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Eva Luna Lifestyle tegenover je heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Eva Luna Lifestyle?

Wij verwerken in principe alleen de volgende gegevens:

• naam
• voornaam
• bedrijfsnaam
• adres
• postcode (voor facturen)
• woonplaats (voor facturen)
• telefoonnummer
• email adres
• cookies (zie voor meer informatie ‘Cookies’ hieronder)
• IP adres
• Instagram accountnaam
• Instagram wachtwoord

 

Opslag van gegevens

Jouw (persoons)gegevens worden (gedeeltelijk) opgeslagen op servers van Eva Luna Lifestyle, Geekies, Google en Facebook. De servers van Google en Facebook bevinden zich in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. De privacy policy van betreffende partijen kunt op op hun website terugvinden.

Indien je een aankoop bij ons hebt gedaan, kunnen je persoonsgegevens opgeslagen worden in onze verkoopadministratie. De website wordt gehost via Yourhosting. Meer informatie over de privacy policy van onze hosting provider Yourhosting kunt u vinden op hun website.

Onze Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van uw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

 

Duur opslag gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, word je op een uitschrijflijst gezet. Je wordt dan niet meer gemaild. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem staan tot Eva Luna Lifestyle de uitschrijflijst van een jaar volledig verwijderd heeft. Wanneer je klant bent, worden de facturen met je gegevens bewaard volgens een wettelijk verplicht gestelde bewaartermijn (bijvoorbeeld om aan onze boekhoudverplichtingen voor de verkoopadministratie te kunnen voldoen). Persoonsgegevens die vermeld staan bij commentaren die door jou via de website zijn geplaatst, blijven voor onbepaalde tijd staan, tenzij je Eva Luna Lifestyle expliciet verzoekt tot het verwijderen van het commentaar of een post. De procedure voor het verwijderen van je persoonsgegevens staat hieronder beschreven.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die verlangen dat gegevens langer bewaard worden en/of beschikbaar blijven.

 

Disclaimer

 

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Eva Luna Lifestyle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Eva Luna Lifestyle garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Eva Luna Lifestyle wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Eva Luna Lifestyle staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Eva Luna Lifestyle niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Eva Luna Lifestyle. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eva Luna Lifestyle. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Eva Luna Lifestyle staat ingeschreven.

Versie 1.2 (2019)

 

Intrekken toestemming

Mocht je toestemming hebben gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens door Eva Luna Lifestyle en wil je die toestemming (gedeeltelijk) intrekken, stuur dan een email met mededeling naar ons e-mailadres Voor de volledigheid wijst Eva Luna Lifestyle erop dat je na intrekking (gedeeltelijk) geen gebruik meer zal kunnen maken van de producten en diensten die Eva Luna Lifestyle op haar website aanbiedt.

 

Wijzigingen in het Privacy Statement

Eva Luna Lifestyle behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de website.

 

Klachten

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Eva Luna Lifestyle omgaat met je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je om contact met ons op te nemen. Wij zullen proberen om je klacht zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie hun website.

×