Algemene voorwaarden

Artikel​ ​1 – ​Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Eva Luna Lifestyle; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan cliënten aanbiedt, geregistreerd onder KvK-nummer: 64951359, gevestigd te Arnhem (6821 GN), aan de St. Antonielaan 288.
 • Cliënt; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Eva Luna Lifestyle;
 • Coachingstraject; het door de cliënt aangeschafte vorm van begeleiding voor een vaststaande periode;
 • Overeenkomst: een geldige overeenkomst tussen Eva Luna Lifestyle en de cliënt, waarbij in het kader van een door Eva Luna Lifestyle georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Producten: alle door Eva Luna Lifestyle aan de cliënt geleverde producten waaronder E-books, Voeding & Trainingsschema’s, gebruik van de app service.
 • Diensten: alle door Eva Luna Lifestyle aan de cliënt geleverde diensten waaronder op maat gemaakte coaching, personal training en consults en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering.
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

 

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Eva Luna Lifestyle en haar cliënten, tenzij Eva Luna Lifestyle en de cliënt voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders zijn overeenkomen.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Met het voldoen van de betalingsverplichting verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren dat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 • Eva Luna Lifestyle is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor huidig lopende cliënten.
  Slecht in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan de cliënt.
 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverhinderd van kracht blijven. Client zal dan met Eva Luna Lifestyle in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel​ ​3 – ​Tot​ ​stand​ ​komen​ ​van​ ​de​ ​Overeenkomst

 • De Overeenkomst tussen Eva Luna Lifestyle en de cliënt komt tot stand door middel van:
  • De aanschaf van een door Eva Luna Lifestyle te leveren diensten en/of producten.
  • Na het voldoen van de betalingsverplichting.
 • De ingangsdatum wordt bepaald bij het inschrijven.
 • Betaling van het abonnementsgeld dient vooraf te geschieden bij overboeking, via PayPal of via het systeem van iDEAL. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van iDEAL van toepassing.
 • Indien de cliënt de dienst wil annuleren terwijl Eva Luna Lifestyle reeds met de uitvoering van de dienst is aangevangen, dan is de cliënt gehouden alle schade te vergoeden welke Eva Luna Lifestyle leidt ten gevolge van deze annulering. De hieronder begrepen schade bevat onder meer de vergoeding voor reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, winstderving en gevolgschade.
 • Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, wordt de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De cliënt krijgt 14 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de cliënt na deze periode van twee weken in gebreke is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cliënt.
 • Eva Luna Lifestyle is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de cliënt te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

Artikel​ ​4:  ​Diensten​ ​en​ ​verplichtingen​ ​Partijen

 • Eva Luna Lifestyle levert persoonlijke online lifestyle coaching op maat.
 • De door Eva Luna Lifestyle te leveren diensten worden geleverd vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst.
 • Doordat de diensten van Eva Luna Lifestyle online geleverd worden, kan Eva Luna Lifestyle niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie en dat dit op veilige wijze gebeurt of dat fouten worden opgelost of dat de diensten/producten vrij zijn van virussen of andere mogelijke schadelijke programmatuur of onderdelen.
 • Eva Luna Lifestyle zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de cliënt ontvangen wordt.
 • De cliënt is bij medische achtergronden (dan wel van lichamelijke, dan wel van psychische aard) die het functioneren van de cliënt beïnvloeden verplicht zijn of haar huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met de door Eva Luna Lifestyle te leveren diensten.
 • De cliënt beseft dat online lifestyle coaching geen vervanging voor een psycholoog, cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie of een andere vorm van een op een eetstoornis gerichte behandeling is.
 • De cliënt is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
 • De cliënt verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de cliënt zal worden aangepast.
 • De cliënt is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Eva Luna Lifestyle en derden, ten gevolge van de door de cliënt gedeelde informatie.

 

 Artikel​ ​5 – ​Aansprakelijkheid

 • Indien Eva Luna Lifestyle aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Eva Luna Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eva Luna Lifestyle is uitgegaan van door of namens de Cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 • Indien Eva Luna Lifestyle aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Eva Luna Lifestyle beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de betreffende dienst, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Eva Luna Lifestyle is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag het maandelijks factuurbedrag in voorkomend geval.
 • Eva Luna Lifestyle is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eva Luna Lifestyle aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Eva Luna Lifestyle toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Eva Luna Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel​ ​6 – ​Beëindigen​ ​&​ ​Verlenging

 • Het coachingstraject wordt automatisch na verloop van de contractduur verlengt, tenzij de cliënt aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen.
 • Binnen 7 dagen voor beëindiging van het contract zal de cliënt, indien van toepassing, Eva Luna Lifestyle mailen voor beëindiging. Op verlenging zijn de betalingsverplichtingen zoals omschreven in Artikel 4 van toepassing.
 • Beëindiging is nooit mogelijk met terugwerkende kracht en er is geen herroepingsrecht van toepassing op de door Eva Luna Lifestyle geleverde diensten.
 • Er vindt geen restitutie van geld plaats wanneer de cliënt eerder stopt met het coachingstraject dan de contractduur.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom 

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening, opdracht en de daaruit voortvloeiende documenten en producten berusten exclusief bij Eva Luna Lifestyle. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle auteursrechten en andere intellectuele wet- en regelgeving
 • Eva Luna Lifestyle verleent cliënt het recht de documenten en diensten te gebruiken voor eigen gebruik. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan, buiten dit gebruiksrecht om, direct of indirect, producten gerelateerd aan de dienst, document of product van Eva Luna Lifestyle inclusief adviezen of informatie te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken en/of aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Eva Luna Lifestyle.
 • Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van intellectuele eigendom over te dragen.
 • Cliënt verleent bij voorbaat het recht aan Eva Luna Lifestyle om behaalde resultaten in haar portfolio te plaatsen. Indien dit niet gewenst is, is de cliënt verplicht dit voor het akkoord te melden.

 

Artikel​ ​8 -​ ​Slotbepalingen

 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan door of met Eva Luna Lifestyle is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Eva Luna Lifestyle en een cliënt zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.
 • Met het voldoen van de betalingsverplichting verklaart de cliënt de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren opdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving en daardoor samen de overeenkomst vormen.
 • Eva Luna Lifestyle is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe cliënten en voor cliënten waarvan het lidmaatschap verlengd wordt.
 • In geval van klachten zal Cliënt deze binnen bekwame tijd, of in elk geval binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, melden via info@evalunalifestyle.nl
 • Eva Luna Lifestyle verbindt zich ertoe klachten zo spoedig mogelijk, of in elk geval binnen 14 dagen na de melding in behandeling te nemen en Cliënt hieromtrent te berichten.

 

×